ГРОМАДСЬКА НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФУНДАЦІЯ
ПУБЛІЧНО - ПРАВОВИХ
ІНІЦІАТИВ»
Tilda Publishing
ЛЮДИНА
ГРОМАДА
НАУКА
ПРАВО
простір для людей
ДЕРЖАВА
ВЛАДА
ГОЛОВНА МЕТА
ОСНОВНОЮ МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Є:
Здійснення науково-дослідної та навчальної роботи в галузях
управління, права, культури, економіки, соціальної політики. Захист прав і свобод громадян. Задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Забезпечення захисту законних прав та інтересів всіх соціальних, вікових, національних верств населення. Захист конституційних прав та свобод членів Громадської організації та інших громадян, сприяння розбудові правової держави і становленню громадянського суспільства на засадах
ГРОМАДСЬКА НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ФУНДАЦІЯ ПУБЛІЧНО - ПРАВОВИХ ІНІЦІАТИВ» ЗАСНОВАНА
У 2019 РОЦІ.
принципу верховенства права, сприяння формуванню індивідуальної правової і політичної свідомості й культури, розвитку освітньої професії, правової культури та правосвідомості суб'єктів права, задоволенню та захисту прав і спільних інтересів членів організації та інших громадян. Захист та поновлення порушених передбачених законом економічних, трудових, соціальних та інших спільних прав та інтересів членів організації та інших громадян. Пропагування та розповсюдження ідей духовного відродження української нації, її культурного та освітнього відродження. Організація та проведення соціальних, фінансових, психологічних, спортивних, виховних та культурно-освітніх заходів для членів організації та інших громадян. Підтримка та розвиток інноваційних ідей. Сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування в побудові громадянського суспільства та взаємодії з громадськістю.
НАШІ ГОЛОВНІ
ЗАВДАННЯ
Захист законних політичних, соціальних, економічних, національно-культурних та інших прав. Захист інтересів і свобод людини та громадянина. Захист інтересів фізичних та юридичних осіб
Участь у формуванні демократичного, правового, громадянського суспільства
Відстоювання інтересів української нації, у тому числі в сфері представництва в органах влади та органах місцевого самоврядування
Участь у суспільно-політичній діяльності згідно з чинним законодавством
Запобігання та протидія корупції в публічних і приватних сферах суспільних відносин
Участь у здійсненні громадського контролю за діяльністю посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування
Участь у здійсненні громадського контролю за діяльністю посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування
Сприяння вільному і всебічному розвитку особистості
Формування нової національної еліти на принципах освіченості, патріотизму, громадянської активності
Розробка та реалізація проектів та програм, направлених на підтримання та розвиток статутних завдань громадської організації
Сприяння пошуку та застосуванню форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі держави
Розвиток та зміцнення міжнародних зв'язків із організаціями інших країн з метою виконання завдань громадської організації та зміцнення дружби, взаєморозуміння між народами, взаємодії та обміну досвідом
Фізичне та моральне оздоровлення нації, шляхом пропагування ідей здорового образу життя, виховання патріотичних почуттів, залучення молоді до участі у спортивно-масових заходах, заняття спортом
Сприяння поширенню в українському суспільстві ідей миру, громадської та національної злагоди, прав людини, взаєморозуміння, сімейних та духовних цінностей
Організація зборів, семінарів, змагань, конференцій для виконання цілей та завдань громадської організації
Встановлення дружніх та ділових контактів у сфері статутної діяльності з різними організаціями, підприємствами та установами
Залучення інвестицій для здійснення своїх цілей та завдань, а також для розвитку співробітництва з громадськими та іншими структурами
Реалізація світової стратегії сталого (збалансованого) розвитку в галузі освіти
Сприяння організації і проведенню зустрічей, круглих столів, семінарів, виставок, фестивалів, форумів. Надання консультацій, залучення експертів у галузі освіти і психолого-педагогічної науки
Сприяння реалізації просвітницьких, соціальних, екологічних, біологічних проектів та надання підтримки іншим організаціям в реалізації проектів, спрямованих на виконання мети організації
Здійснення необхідних заходів для всебічного покращання матеріального становища, матеріально-технічного розвитку навчально-виховних закладів і наукових установ незалежно від форми їх власності
Сприяння демократизації, гуманітаризації, гуманізації освіти, впровадженню толерантної педагогіки та державно-громадського управління, вдосконаленню її структурної організації
Заохочення талановитої молоді — педагогів, вчених, обдарованих докторантів, аспірантів, студентів, учнів для збереження інтелектуально-творчого потенціалу
Надання пріоритету інтелектуальному розвиткові, патріотичному, морально-естетичному, фізичному вихованню дітей і молоді
Висвітлення громадського моніторингу за виконанням законодавства в ЗМІ і в діяльності владних структур всіх рівнів
Здійснення заходів щодо покращення соціальної сфери
Підвищення рівня правової освіти та правосвідомості громадян
Сприяння захисту прав соціальних груп громадян, зокрема пенсіонерів, дітей війни, учасників ВВВ, бойових дій, АТО, постраждалих, ліквідаторів аварії на ЧАЕС та інвалідів, що постраждали в результаті вищезазначеної аварії, а також постраждалих воїнів, що виконували інтернаціональний обов'язок в Афганістані, осіб, які виконували національний обов'язок в Україні під час бойових конфліктів, та членів сімей осіб,
які загинули у вказаних вище подіях
Сприяння підвищенню ролі права та юридичної професії в суспільстві
Об'єднання зусиль членів Організації для реалізації їх інтелектуального і професійного потенціалу, сприяння задоволенню та захисту культурних, освітніх, інформаційних, соціальних, економічних, інших прав та спільних інтересів своїх членів
ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
У ПОРЯДКУ, ВСТАНОВЛЕНОМУ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, МИ:
Представляємо та захищаємо свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах
Проводимо інформаційну підтримку для населення
Співпрацюємо з державними органами та громадськими об'єднаннями
Вносимо пропозиції до органів державної влади з питань розвитку демократизації суспільства, захисту прав та свобод людини
Співпрацюємо з громадськими організаціями, навчальними, реабілітаційними, культурними і науковими установами та закладами культури для проведення спільних заходів, котрі направлені на підвищення рівня культури громади
Створюємо громадські інформаційно-довідкові фонди і банки даних з питань юридичної допомоги та соціального захисту членів ГО та інших громадян
Сприяємо фінансуванню та матеріально-технічному забезпеченню культурних, освітніх, гуманітарних та науково-дослідних програм, що спрямовані на інтеграцію та духовний розвиток суспільства, консолідацію зусиль для досягання забеспечення конституційних гарантій прав та свобод людини, побудові правового суспільства
Співпрацюємо з закордонними організаціями, установами та з іншими організаціями, статутні цілі яких не суперечать меті Організації, укладаємо необхідні угоди, беремо участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та чинному законодавству
Здійснюємо благодійну та грантову діяльність
Беремо участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання і протидії корупції
Вносимо пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції
Проводимо наукові дослідження
Проводимо заходи щодо інформування населення з питань запобігання і протидії корупції
Здійснюємо громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству
Звертаємось у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами
Одержуємо у порядку, визначеному законодавством, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації
Беремо участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя
Видаємо, в установленому чинним законодавством порядку, на неприбуткових засадах, поліграфічним способом і/чи на електронних та аудіо-, відео носіях книги, брошури, іншу друковану продукцію, яка пропагує принципи та ідеї Організації
Ідейно, організаційно та матеріально підтримуємо інші об'єднання громадян, надаємо допомогу в їх створенні
ПОДІЇ НА САЙТІ
СТЕЖТЕ ЗА НАМИ
Ми раді, що ви з нами. Ми створюємо для вас.

НАШІ ПРОЕКТИ
ПАРТНЕРИ
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ